nowości
2024-07-02 07:40:37
Czy wiesz, że...?

Dzięki zawartości polisacharydów pieczarki pozytywnie oddziałują na florę bakteryjną jelit i przy okazji ograniczają wchłanianie cukrów z pożywienia.

2024-06-17 10:43:06
Konkurs

Konkurs  został rozstrzygnięty!
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zabawie. Jury nie miało łatwego zadania :)


Nagrody otrzymują:
- Pani Liliana
- Pani Weronika
- Pani Małgorzata
- Pani Justyna
- Pani Grażyna


Wyróżnione osoby dostaną od nas maila z dodatkowymi informacjami.
Gratulujemy!

2024-06-10 09:35:58
Konkurs

Mamy dla Was 3 książki kulinarne i 2 krajalnice do pieczarek! Aby je zdobyć wystarczy przesłać dowolny przepis na potrawę z pieczarkami ( konkurs@ja-pieczarka.pl ). Na zgłoszenia czekamy do 14.06.

2024-05-27 10:18:18
3...2...1... START!

Konkurs kulinarny „Pieczarki smakują, pieczarki inspirują”
Jeśli lubisz gotować prześlij do nas przepis na dowolne danie z pieczarkami. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową (konkurs@ja-pieczarka.pl) w dniach od 27.05 do 14.06. Pięć najlepszych przepisów zostanie nagrodzonych upominkami:
- 3 książki: „Pieczarki i grzyby leśne. Sekrety polskiej kuchni”,
- 2 krajalnice do pieczarek.
Mail musi zawierać:
• nazwę potrawy,
• listę składników,
• sposób przygotowania,
• nick lub imię autora przepisu.

Regulamin konkursu

Więcej informacji o nagrodach znajdziecie na naszej stroniej: https://www.facebook.com/japieczarka

2024-05-27 09:56:44
Regulamin

Regulamin konkursu kulinarnego „Pieczarki smakują, pieczarki inspirują”

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu kulinarnego „Pieczarki smakują, pieczarki inspirują” (dalej „Konkurs”) jest Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych (SBGU), z siedzibą w Skierniewicach, ul. Rybickiego 15/17 – zwane dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz warunki uczestnictwa, które Uczestnicy akceptują z chwilą przystąpienia do Konkursu. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora tj. www.ja-pieczarka.pl

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Organizator zastrzega, iż w przypadku wygrania konkursu nagrody będą wysłane jedynie na teren Polski.

4. Konkurs trwa od dnia 27.05.2024r. do dnia 14.06.2024r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu.

5. Konkurs prowadzony jest przez stronę internetową Organizatora: www.ja-pieczarka.pl.

6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§2.
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

a) Ukończenie przez Uczestnika 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych,
b) Uczestnik musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
c)  miejscem zamieszkania Uczestnika jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.

4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

6. W treści przesyłanego przepisu Uczestnik nie może reklamować artykułów spożywczych.


7. W przypadku naruszenia warunków Regulaminu Konkursu Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu. O wykluczeniu Uczestnik będzie poinformowany drogą e-mailową.


8. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

§ 3.
Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 27.05.2024 do 14.06.2024 roku wysłać na adres konkurs@ja-pieczarka.pl e-mail z propozycją przepisu kulinarnego oraz danymi osobowymi (imię lub nick i kontaktowy adres e-mailowy). Obowiązkowym składnikiem przepisu są pieczarki. Przepis powinien zawierać precyzyjnie określoną listę składników, sposób przygotowania dania.

2. Uczestnik  przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż wysyłany przez niego przepis kulinarny jak i ewentualna fotografia jest dziełem jego autorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631).


3. Poprzez przesłanie przepisu oraz jego fotografii Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na publikację przesłanego przepisu wraz ze zdjęciem przez Organizatora na stronie internetowej www.ja-pieczarka.pl, facebookowej stronie pokrewnej www.facebook.com/japieczarka oraz na innych serwisach wydawanych przez Organizatora również na takich, które nie są bezpośrednio z Konkursem związane.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę przepisów konkursowych.

5. Po przesłaniu przepisu konkursowego Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

§ 4.
Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez jury tylko Uczestnikom, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. W skład jury wchodzi trzech pracowników Organizatora.

3. Po zakończeniu Konkursu jury wyłoni pięciu zwycięzców. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody określone w § 5 Regulaminu.

4. Kryteria oceny:
a. Estetyka i kompozycja fotografii: Zdjęcie potrawy powinno być autorskie, estetyczne, dobrze skomponowane.
b. Kreatywność i oryginalność: Ocenimy innowacyjność w doborze składników, pomysłowość potrawy.
c. Opis potrawy: Opis powinien być autorski, ciekawy, zachęcający do samodzielnego stworzenia potrawy, poprawny językowo, zwięzły.
d. Zgodność z tematem: Zdjęcie i opis potrawy powinny jednoznacznie odnosić się do tematu zadania – dań, w których występują pieczarki.

4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 17.06.2024

5. Każdy z wyłonionych zwycięzców otrzyma maila informującego o nagrodzeniu przepisu. Zwycięzcy zostaną również ogłoszeni na stronie internetowej oraz stronie facebookowej Organizatora.


§ 5.
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie dla Uczestników, których przepisy zostaną wyróżnione są:
- 3 książki "Pieczarki i grzyby leśne. Sekrety polskiej kuchni",                                                                         -       2 krajalnice do pieczarek.

2. Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane na koszt Organizatora. Termin oraz sposób dostawy ustala Organizator. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Uczestnika poprzez e-mailowy kontakt Organizatorów ze zwycięzcami.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej w § 5. Ust. 1. Regulaminu, bez możliwości zamiany na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.

5. Uczestnik nie może przenieść praw do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje w dyspozycji  Organizatora.

7. Zwycięzcy po powiadomieniu o wygranej mają czas 7 dni ma przesłanie adresu do wysłania nagrody. W przypadku braku odpowiedzi nagroda przechodzi na uczestnika, który zajął kolejne miejsce.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej oraz wysłanej nagrody wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu adresu, adresu e-mail, nr telefonu.


§ 6.
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje (wraz z uzasadnieniem) i zastrzeżenia dotyczące Konkursu można składać drogą e-mailową na adres konkurs@ja-pieczarka.pl nie później niż do 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Po upłynięciu danego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez jury, które wyłoniło zwycięzców.

3. Odpowiedź będzie przekazana e-mailem do zgłaszającego reklamację.

4. Decyzja Komisji jest ostateczna.


§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a) niedoręczenie Uczestnikowi Nagrody, które jest spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych do wysyłki lub błędne podanie danych,
b) świadczone usługi przez firmę, która dostarczy nagrody.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.ja-pieczarka.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu w przypadku istotnych zdarzeń, które mają wpływ na organizowanie Konkursu.


§ 8.

Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych (SBGU), z siedzibą w Skierniewicach, ul. Rybickiego 15/17 – zwane dalej dalej jako: „my”, „Administrator”).

2. Zakres danych osobowych i źródło ich pozyskania.

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy dokonujesz zgłoszenia do konkursu pod nazwą „Pieczarki smakują, pieczarki inspirują” (dalej jako: „Konkurs”). Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do oznaczenia Twojej tożsamości i umożliwienia nam kontaktu z Tobą w sprawach związanych z prowadzonym Konkursem. W przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia sprawy oraz udzielenia Ci na nią odpowiedzi. Administrator przetwarza więc imię, nazwisko, numer telefonu (ew. adres e-mail), a w przypadku osób składających reklamacje może także przetwarzać adres e-mail i adres korespondencyjny.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz podjęcie wszelkich działań z tym związanych, w szczególności w zakresie: przyjmowania i oceny zgłoszeń i prac konkursowych, przygotowania materiałów konkursowych oraz informacji o przebiegu Konkursu do publikacji w ramach serwisów internetowych wraz z informacjami o kandydatach (w tym z podaniem danych uczestnika w zakresie wskazanym w Regulaminie) oraz informacji o wykonanej pracy konkursowej, umożliwienie bieżącego kontaktu pomiędzy Organizatorem a uczestnikami we wszelkich sprawach związanych z Konkursem, wydanie nagrody laureatom w sposób określony w Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa, zawierana poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu rozpatrywania Twoich zapytań i reklamacji, jak również dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności zapewnienia prawidłowej obsługi skarg i reklamacji, a także dochodzenia naszych praw i obrony naszych interesów. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu przez nas działań marketingowych i promujących naszą działalność. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

4. Dobrowolność podania danych osobowych.

Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

5. Odbiorcy danych osobowych.

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

- podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) tj. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.

6. Transfer danych poza EOG.

W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (co może mieć miejsce w szczególności w ramach korzystania przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT), zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

8. Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane co do zasady przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, określony w Kodeksie cywilnym. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

9. Pouczenie o przysługujących prawach.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień. Posiadasz prawo do:
- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania


- wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód

- przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody. Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: konkurs@ja-pieczarka.pl . Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Punkt kontaktowy

Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej. Kontakt z nami możliwy jest drogą mailową na adres: konkurs@ja-pieczarka.pl

W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu, Twoje imię i nazwisko. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

2024-05-21 12:19:12
Konkurs!

Już niedługo wystartuje kolejny pieczarkowy konkurs!
Zapraszamy do obserwowania strony i naszego profilu facebookowego - www.facebook.com/japieczarka

2024-04-25 11:29:50

Unikalne właściwości grzybów - boczniak łyżkowaty
Etanolowy ekstrakt z boczniaka łyżkowatego ma właściwości przeciwzapalne! Jego działanie jest bardzo podobne do diklofenaku (leku z grupy NLPZ). Oprócz działania przeciwzapalnego ekstrakt wykazuje również działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.
Boczniak łyżkowaty występuje na prawie wszystkich kontynentach. W Polsce jest to gatunek rzadki - w naszym kraju jest uznany jako gatunek narażony na wymarcie. Ten pyszny i zdrowy grzyb jest dostępny w sprzedaży w większych sklepach, ale można go też z powodzeniem uprawiać w domu!

2024-04-19 12:44:14

Grzybowe rillettes - bardzo łatwa w wykonaniu pasta do chleba wykonana z pieczarek i fasoli. Polecamy, jest pyszna!

Składniki:
- 500g pieczarek z puszki
- 200g białej fasoli z puszki
- cebula
- łyżka natki pietruszki
- 2 ząbki czosnku
- 2 łyżki oliwy

Wykonanie:
1.Siekamy cebulę, grzyby i pietruszkę.
2.Obieramy i miażdżymy czosnek.
3.Na patelni szklimy cebulę, następnie dodajemy grzyby, czosnek, pietruszkę i fasolę i smażymy, aż odparuje cała woda. Doprawiamy wedle uznania.
4.W blenderze miksujemy prawie na gładko, ale zostawiamy trochę większych kawałków.
5.Przekładamy do podłużnej formy do pasztetu. Wygładzamy powierzchnię łyżką.
6.Przed podaniem schładzamy w lodówce przez co najmniej godzinę.

https://europeanmushrooms.eu/.../pieczarkowe-rillettes/

2024-04-05 21:27:37

Wystawiliście już swoje grille?
Przygotowując ucztę na powietrzu warto sięgnąć po brązowe pieczarki. Grzyby te mają głębszy aromat i twardszą konsystencję niż białe pieczarki, dlatego są doskonałym dodatkiem na grilla.
Co z nich zrobić? Możliwości jest mnóstwo. Szaszłyki, pieczarki faszerowane lub skropione odrobiną smakowej oliwy- to tylko niektóre propozycje. Pyszności!

2024-03-25 09:48:31
Wielkanoc

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Tym razem proponujemy przepyszną pastę jajeczną z pieczarkami - idealny dodatek na świąteczny stół!

https://ja-pieczarka.pl/przepisy/89/pasta-jajeczna-z-pieczarkami

2024-03-04 13:12:40
Czy wiesz, że...?

Co trzecia wyeksportowana na świecie pieczarka pochodzi z Polski!

2024-02-20 12:48:01
Shiitake

Używacie grzybów shiitake?
Mają niepowtarzalny, wyrazisty smak, bardzo ciekawą konsystencję i przede wszystkim są zdrowe!
W warunkach naturalnych występują w Azji. Rosną na martwych lub zamierających drzewach liściastych ( między innymi na dębach, bukach).
Shiitake znane są również pod nazwą twardnik japoński, pieczarka dębowa oraz pieczarka chińska.
Spożywanie tych grzybów przynosi wiele korzyści: poprawia funkcjonowanie układu kostnego oraz krwionośnego. Ponadto shiitake wspomagają odchudzanie, zmniejszają stany zapalne, podnoszą odporność, a nawet mogą mieć pozytywny wpływ na zwalczanie komórek rakowych.
Uprawiane i doceniane w Japonii od setek lat stają się w ostatnim czasie coraz bardziej popularne na świecie.
Warto podkreślić, że grzybów tych nie wolno jeść na surowo.

2024-02-13 11:38:59

Czy wiesz, że..?
Pieczarki powinno się grillować od 6 do 12 minut?

2024-01-23 09:50:48

Czy wiesz, że...?

Spożycie 4 dużych pieczarek pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę B3.

2024-01-08 11:43:45
Zdrowie

Jak tam Wasze postanowienia noworoczne?
Może warto zacząć od czegoś prostego? Na przykład jeść zdrowiej?
Pieczarki zawierają sporo białka, są bogate w błonnik, a także witaminy i mikroelementy. Znajdziemy w nich: szerokie spektrum witamin z grupy B, prowitaminę D, fosfor, potas, żelazo, miedź, selen. Dlatego warto po nie często sięgać!

2023-12-29 13:34:21
Sylwester

Sylwester już za parę dni! Jeśli szukacie pomysłów na imprezowe menu zapraszamy do odwiedzenia zakładki przepisy. Znaldziecie tam ogromną ilość dań z podziałem na różne kategorie.

2023-12-22 12:12:54
Życzenia

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

2023-12-12 13:07:16
Święta

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Pamiętajcie, że pieczarki nie nadają się do dłuższego przechowywania. Kupcie je w ostatnich 2-3 dniach przed Wigilią - wtedy będą najsmaczniejsze i najzdrowsze.

2023-11-30 10:48:07
Śniadanie

Pyszne, szybkie śniadanie na ciepło?
Tosty z pieczarkami!!! ❤️

Wystarczy pokroić kilka pieczarek, dodać odrobinę cebuli, plasterek ulubionego sera żółtego i ułożyć składniki na pieczywie tostowym. Szczypta soli, pieprzu dla podkreślenia aromatu grzybów, parę minut w tosterze... gotowe!!!!

2023-11-24 10:27:29
Ciekawostka

W przeszłości pieczarki były produktem ekskluzywnym. Początkowe trudności w uprawie oraz wyjątkowy smak tych grzybów sprawił, że traktowano je na równi z tuflami.

2023-11-17 11:02:09
Czy wiesz,że...?

Pieczarki należą do produktów, których uprawa określana jest jako zrównoważona.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie odwiedź stronę:
https://europeanmushrooms.eu/pl/europejskie-grzyby-twoj-sprzymierzeniec-w-zrownowazonej-produkcji/

 

2023-11-15 09:06:11
Przechowywanie

Wrato wiedzieć, że pieczarki należy przechowywać w temperaturze 2 stopni. Po przyniesieniu ze sklepu umieśćmy grzyby w lodówce na najniższej półce.

2023-11-02 10:13:02
Gulasz

Pyszny, rozgrzewający, w sam raz na jesienny obiad. Wyśmienity gulasz po węgiersku do ziemniaków, kaszy lub jako nadzienie do placka zbójnickiego.


SKŁADNIKI:

1 kg mięsa wieprzowego (łopatka, karkówka, szynka) lub wołowego pokrojonego w kostkę
200 g boczku
2 czerwone papryki
200 g pieczarek
1 duża cebula
2 ząbki czosnku
1 marchewka
4 łyżeczki koncentratu pomidorowego
1 l bulionu
1 łyżka sosu sojowego
1 łyżka mąki
3 liście laurowe
4 ziarna ziela angielskiego
1 łyżka papryki słodkiej
1 łyżeczka papryki ostrej
2 łyżki oleju
sól ,pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Mięso kroimy w kostkę, obtaczamy w mące, boczek kroimy w małą kostkę.  Na patelni rozgrzewamy olej, dorzucamy obtoczoną wieprzowinę, smażymy do zarumienienia. Mięso wkładamy do garnka, dolewamy bulion i dusimy. W tym czasie kroimy w kostkę cebulę, siekamy czosnek i szklimy je na patelni razem z boczkiem. Po kilku minutach dokładamy pokrojoną marchewkę. Kroimy pieczarki i dorzucamy na patelnię. Cebulę z czosnkiem, boczkiem, marchewką i pieczarkami dodajemy do garnka, dokładamy przyprawy (ziele angielskie, liść laurowy, paprykę słodką i ostrą, sól, pieprz oraz sos sojowy). Całość dusimy  godzinę. Paprykę kroimy w kostkę. Dodajemy do gulaszu koncentrat pomidorowy i paprykę. Dusimy następne 20 minut. Doprawiamy do smaku.

2023-10-24 09:24:03
Zdrowie

Posiłek z pieczarek zaspokaja jedną trzecią dziennego zapotrzebowania organizmu na miedź!

2023-10-24 09:17:05
Porada

Co zrobić, żeby pieczarki nie zrobiły się ciemne podczas smażenia?

Zanm wrzucisz grzyby na patelnię, skrop je kilkoma kroplami soku z cytryny.

2023-09-21 10:57:48
Dziękujemy!

Wspaniale było spędzić z Wami weekend w Skierniewicach i Stadionie Narodowym! Dziękujemy za tak liczne przybycie. :D

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na naszym facebooku:

https://www.facebook.com/japieczarka

2023-09-16 07:07:16
Zapraszamy

Jesteśmy gotowi!

Czekamy na Was 16-17 września w Skierniewicach. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw to największa tego typu impreza w Polsce!

Szczególnie polecamy odwiedzenie Osady Pałacowej oraz Pałacu Prymasowskiego, gdzie będziecie mogli między innymi spróbować dań z grzybami uprawnymi oraz obejrzeć niesamowitą wystawę owoców, warzyw i grzybów.

Szczegóły: https://www.facebook.com/japieczarka/

2023-09-12 12:28:46
46 Święto Kwiatów , Owoców i Warzyw

16-17 września w Skierniewicach odbędzie się 46 Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Szczególnie zapraszamy do Osady Pałacowej, gdzie od godziny 9 do zmroku będzie można spróbować pysznych potraw z grzybami uprawnymi, posłuchać ciekawostek na stoisku SBGU oraz porozmawiać z ekspertami z branży o grzybach.  Od godziny 10 do 17 w zabytkowych wnętrzach Pałacu Prymasowskiego zapraszamy na wystawę pięknych kompozycji wykonanych z kwiatów, owoców, warzyw i grzybów. 

2021-06-07 09:47:47
Kiszone pieczarki

Pieczarki to grzyby uniwersalne. Można je gotować, smażyć, grillować, konserwować lub jeść na surowo. Ale czy wiedzieliście, że grzyby można kisić?!

Kiszeniu można poddawać wiele warzyw i grzybów. Dzięki takiej obróbce pieczarki zachowują swoje właściwości, a zalewa nadaje im niezwykłego smaku. Najlepsze pieczarki kiszone to te małosolne – są gotowe do spożycia już po dwóch dniach. Są doskonałe jako przekąska, dodatek do kolacji oraz wykorzystywane jako składnik sałatek.

Pieczarki marynowane
Składniki:
- 500- 600 g surowych, małych pieczarek,
- 1 l przegotowanej wody,
- 1 łyżka soli,
- 2 ząbki czosnku,
- kawałek korzenia chrzanu.
Opcjonalnie:
- kilka ziaren pieprzu i koper lub
- liść laurowy, ziele angielskie oraz gorczyca.

Przygotowanie:
- pieczarki oczyścić, obciąć kapelusze,
- całe, surowe grzyby ułożyć w słoiku na zmianę z przyprawami,
- do 1 l przegotowanej, ciepłej wody dodać łyżkę soli, wymieszać,
- słoik z grzybami i przyprawami zalać solanką, przykryć pokrywką ( bez dokręcania) i odstawić na talerzyku.
Pieczarki małosolne są gotowe po 48 godzinach. Jeśli chcemy przygotować bardziej słone grzyby, słoik zostawiamy na dłużej ( 5 do 7 dni).
Kiszone pieczarki przechowujemy w lodówce przez kilka dni.

2021-05-20 11:13:37
Przyprawy pasujące do pieczarek

Zastanawialiście się kiedyś jakie przyprawy powinno się dodawać do pieczarek? 
Pieczarki są bardzo uniwersalne. Możemy z nich przygotować ogromną ilość rozmaitych dań. Jednak dodanie odpowiednich przypraw pozwoli podkreślić i wydobyć unikalny smak tych pysznych grzybów.
Do pieczarek doskonale pasują podstawowe dodatki takie jak: sól, pieprz, czosnek i cebula.
Smak pieczarek świetnie podkreślą także: rozmaryn, majeranek, jałowiec, curry, cynamon, gałka muszkatołowa, lubczyk, papryka, pieprz, natka pietruszki, tymianek, koper, anyż i zioła prowansalskie.

2021-04-22 12:45:56
Gotowanie pieczarek

Gotowane pieczarki są bazą wielu dań, ale najczęściej używamy ich do sałatek. Żeby wydobyć aromat z gotowanych grzybów postępuj według kilku prostych kroków:

- włóż do garnka całe, oczyszczone pieczarki,
- grzyby zalej taką ilością zimnej wody, aby pieczarki były w całości przykryte,
- dodaj sól oraz według upodobania przyprawy ( np.:  pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, gorczyca),
- grzyby gotuj pod przykryciem przez 3-5 minut od momentu zagotowania wody,
- ściągaj pianę, która pojawi się podczas gotowania,
- po ugotowaniu pieczarki odcedź i osusz.

2021-04-13 09:27:32
Jak prawidłowo usmażyć pieczarki?

Aby smażone pieczarki były aromatyczne i miały złocisty kolor należy trzymać się kilku prostych zasad:


- Umyj pieczarki przed smażeniem, a następnie dokładnie osusz (na patelni nie powinna się znaleźć dodatkowa woda). Grzyby pokrój na kawałki.
- Dobrze rozgrzej patelnię.
- Na patelnię wlej olej – tłuszcz pomaga wydobyć smak pieczarek.
- Na patelnię wrzucaj niezbyt dużą ilość grzybów ( jeśli wrzucimy ich zbyt dużo temperatura patelni szybko spadnie, a pieczarki zaczną się gotować zamiast smażyć).
- Podsmaż pieczarki przez kilka minut i dopiero na końcu dodaj sól. Smaż pieczarki jeszcze przez chwilę, aż odparuje sok, a grzyby staną się złote. Nie zapominaj o mieszaniu podczas smażenia.Jak prawidłowo smażyć pieczarki?

 

2021-04-07 19:36:53
Boczniak królewski (mikołajkowy)

Dlaczego warto go jeść?

• Zawiera wysoką ilość białek zasobnych w aminokwasy, witaminy B i D,
• wzmacnia ogólną odporność organizmu,
• działa antybakteryjnie i przeciwwirusowo,
• obniża poziom glukozy i cholesterolu we krwi,
• posiada substancje wykorzystywane podczas leczenia chorób nowotworowych, przez co spowalnia ich rozwój,
• obniża ciśnienie w gałkach ocznych, przy zaćmie i jaskrze,
• wzmacnia ściany naczyń krwionośnych.

2021-03-22 11:17:29
Boczniak królewki

Znacie tego grzyba? Coraz częściej można go spotkać w polskich sklepach. Warto po niego sięgnąć, bo jest to bardzo wartościowy grzyb, ceniony za wyrazisty smak i łatwość przechowywania.


Boczniak królewski to duży grzyb posiadający biały, mięsisty kapelusz i trzon. Jest dość twardy, ma przyjemny zapach oraz bardzo bogaty, słodkawy smak.


Boczniaka mikołajkowego zaczęto uprawiać dopiero niedawno. W naturze występuje w Północnej Afryce, Europie Wschodniej i Centralnej Azji. W Polsce od 2004 roku jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.


Jak go przyrządzać?
Jest to grzyb wszechstronny – można go przysmażyć i podać jako dodatek do obiadu, zrobić z niego zupę, grillować, dodać do jajecznicy, dziczyzny, zapiekanek, makaronów i sosów mięsnych.

2021-03-01 10:23:12
Konkurs

Konkurs: " Pieczarki smakują, pieczarki inspirują" został rozstrzygnięty!

Nagrody otrzymują:
- Pani Ania C. – książka „Smaki boczniaka”,
- Hlebczan – książka „ Smaki bocznika”,
- Pani Ania Ż. – książka „ Smaki pieczarki”,
- Pani Sabina – książka  „Ja, pieczarka-  autobiografia kulinarna",
- Pani Weronika – książka „Ja, pieczarka-  autobiografia kulinarna",
- Pan Radek – książka „ Smaki pieczarki”,
- Pan Artur – książka „Ja, pieczarka-  autobiografia kulinarna",
- Pani Magdalena – książka „Smaki boczniaka".


Do zwycięzców prześlemy maila z dodatkowymi informacjami.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w zabawie!

2021-01-27 22:10:01
Konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Przysyłajcie do nas zdjęcia, grafiki, rysunki (na adres: konkurs@ja-pieczarka.pl), a 8 najlepszych prac zostanie nagrodzonych!

Konkurs składa się z 2 etapów. Na zgłoszenia czekamy do 21.02.2021. Po tym czasie będziemy wybierać zwycięzców.

4 nagrody zostaną przyznane przez użytkowników facebooka. 22.02 na facebooku pojawi się folder, w którym będą umieszczone
wszystkie zgłoszenia biorące udział w konkursie. Polubienie zdjęcia będzie oznaczać oddanie głosu na grafikę. Wygrywają 4 osoby z największą liczbą głosów.
Głosowanie będzie trwać do 28.02.2021.

Pozostałych 4 zwycięzców wybierze organizator konkursu.

Nagrodami w konkursie są:
- 3 książki: „Smaki boczniaka”,
- 2 książki: „Smaki pieczarki”,
- 3 książki: "Ja, pieczarka-  autobiografia kulinarna".

Jakie są zasady?
- Na grafice obowiązkowo musi być widoczna pieczarka;
- Praca nie może zawierać obraźliwych lub wulgarnych treści;
- Zgłoszenie nie może reklamować produktów.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.ja-pieczarka.pl


Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

2019-09-12 11:52:58
Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw

42. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw odbędzie się już 14-15 września!
Jest to największa tego typu impreza w Polsce. Szczególnie zapraszamy do Osady Pałacowej do strefy z grzybami uprawnymi.

W programie:
- Wystawy, informacje i degustacja potraw z grzybami uprawnymi
-koncerty, pokaz sztucznych ogni, mapping,
- Fiesta Balonowa – czyli kolorowe balony, przeloty nad miastem oraz widowiskowe konkurencje sprawnościowe
- festiwal roślinożercy,
- targi zdrowej żywności,
-parada,
-targi ogrodniczo-rolne,
- wystawa kwiatów, owoców i warzyw,
- festiwal nauki dla najmłodszych,
- konsultacje, poradnictwo
i wiele innych atrakcji!

Szczegółowy plan imprezy:
14 września (sobota)
10:00 Otwarcie XXII Targów Ogrodniczo-Rolnych oraz XIII Targów Zdrowej Żywności (Hala OSiR, ul. Pomologiczna 8)
11:30 Świąteczna Parada – „W rytmie natury” (ulicami: Rybickiego, Konstytucji 3 Maja, Senatorska, Rynek)

RYNEK:
12:00 Otwarcie Święta
13:00-15:00 Coś pysznego! – wielkie degustacje
13:30 Koncert Orkiestr
14:00 Program artystyczny gości z Litwy i Ukrainy
15:40 Myśliwi dla Skierniewic
16:30 Kwiat Skierniewic
18:15 Grzegorz Hyży
19:20 Kamil Bednarek
20:30 Pokaz sztucznych ogni i mapping
21:05 Kombii
22:20 Golec uOrkiestra

15 września (niedziela)
09:30 Msza św. Dziękczynna (Kościół pw. Św. Jakuba, ul. Senatorska 11/13)

RYNEK:
13:00 Akademia Tańca 4-20 – program taneczny
13:30 Żarłoki! – konkurs jedzenia burgerów na czas
14:20 Art. Stadion – program taneczny
15:15 Nowaki
16:20 Miły Pan
17:30 Top Girls
18:40 Poparzeni Kawą Trzy
19:50 Piotr Cugowski
21:00 Mapping
21:15 Kasia Kowalska

Zapraszamy!

2019-02-16 07:56:26
Konkurs

Konkurs został rozstrzygnięty!!!

Nagrody otrzymują:
- Pani Liliana
- Pan Radosław
- Pani Edyta
- Pani Monika
- Pani Jolanta
- Pani Ania

Do zwycięzców prześlemy maila z dodatkowymi informacjami.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w zabawie!

2019-01-15 17:16:03
Konkurs!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie: Pieczarki smakują, pieczarki inspirują!

Przysyłajcie do nas zdjęcia, rysunki lub inne dowolne prace graficzne (na adres: konkurs@ja-pieczarka.pl),  6 najlepszych osób otrzyma nagrody!
Konkurs składa się z 2 etapów. Na zgłoszenia czekamy do 31.01.2019. Po tym czasie będziemy wybierać zwycięzców.


Wy również będziecie mieli wpływ na to, kto wygra! 4 nagrody zostaną przyznane przez użytkowników facebooka. 01 lutego na facebooku pojawi się folder, w którym będą umieszczone wszystkie zgłoszenia biorące udział w konkursie. Polubienie zdjęcia oznacza oddanie głosu na grafikę. Wygrywają 4 osoby z największą liczbą głosów.
Głosowanie będzie trwać do 15.02.2019.
Pozostałych 2 zwycięzców wybierze organizator konkursu.


Nagrodami w konkursie są:
- książki „Smaki pieczarki” (6 sztuk)


Jakie są zasady?
- Na zdjęciu obowiązkowo musi być widoczna pieczarka;
- Zdjęcie nie może zawierać obraźliwych lub wulgarnych treści;
- Zdjęcie nie może reklamować produktów.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie http://www.ja-pieczarka.pl/s/304/regulamin

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

2018-12-24 10:57:52
Wesołych Świąt!

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzę Wam ja, Pieczarka!

2018-09-12 21:45:00
41 Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw

15 i 16 września w Skierniewicach odbędzie się 41 Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw (oraz grzybów uprawnych).


W programie między innymi: parada, degustacje, koncerty, kabareton, pokaz sztucznych ogni, mapping, Ogólnopolski Festiwal Roślinożercy, Targi Zdrowej Żywności, Ogrodniczy Festiwal dla Najmłodszych,Targi Ogrodniczo-Rolne, konkurs jedzenia burgerów na czas i wiele innych atrakcji.

15 i 16 września wystąpią: MROZU, ANIA DĄBROWSKA, MICHAŁ SZPAK, KULT, BOYS, PIĘKNI i MŁODZI, CELO i DJ SLAVIC, WILKI, Formacja Chatelet, Cezary Pazura i Marcin Daniec.


Szczególnie zapraszamy do Osady Pałacowej. Na miłośników grzybów czeka moc atrakcji:
- degustacja pysznych potraw z pieczarkami i boczniakami,
- stoisko Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych,
- wystawa warzyw, owoców i grzybów ,
- stoiska tematyczne,
- podzielimy się z Wami najlepszymi przepisami, informacjami i ciekawostkami na temat grzybów.


Na Rynku w sobotę oraz niedzielę ( 13:00–15:00) będzie można spróbować:


-Skierlotki (tylko w sobotę)
-zupy pieczarkowej
-gulaszu
-szaszłyków owocowych i warzywnych
-smoothies
-jabłek


Zapraszamy!


Więcej informacji oraz szczegółowy plan imprezy znajdziecie na stronie: http://swietokwiatow.pl/

2018-05-09 20:37:37
Sezon grillowy trwa!

Czy wiesz, że pieczarki to świetna przystawka do dań z grilla?
Pieczarki powinno się grillować od 6 do 12 minut!

2018-03-30 22:19:12
Życzenia

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, wiosennego nastroju oraz dużo radości płynącej z rodzinnych spotkań życzę Wam ja - Pieczarka.

2017-11-15 10:23:32
Czy wiesz, że...?

Pieczarki, w przeciwieństwie do warzyw, zawierają prowitaminę D. Warto je włączyć do codziennej diety szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy tak wiele osób zmaga się z niedoborem tej witaminy.

2017-09-14 10:56:17
40 Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw

Już w najbliższy weekend w centrum Polski (w Skierniewicach) odbędzie się 40 Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw - największa tego typu impreza W Polsce.

W programie między innymi: parada, degustacje, koncerty, kabareton, pokaz sztucznych ogni, mapping, Ogólnopolski Festiwal Roślinożercy, Targi Zdrowej Żywności, Ogrodniczy Festiwal dla Najmłodszych, Krajowe Mistrzostwa Florystyczne, Targi Ogrodniczo-Rolne i wiele innych atrakcji. Wstęp wolny.

16 i 17 września w Skierniewicach odbędzie się aż jedenaście koncertów na żywo. Zagrają topowe gwiazdy z kraju i zagranicy: Inna, Burak Yeter, C-BooL, Lady Pank, Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, Krzysztof Zalewski, Natalia Nykiel, Power Play, Defis. O dobry humor zadbają Katarzyna Pakosińska, Mariusz Kałamaga i Kabaret Smile.

Na uczestników czekają pyszne potrawy: skierlotka, leczo, zupa grzybowa, pasztet pieczarkowy, jabłka nadziewane żurawiną, a w niedzielę dodatkowo gulasz wieprzowy.

W tym roku po raz pierwszy zostanie zorganizowany Ogólnopolski Festiwal Roślinożercy, który poprowadzi gość specjalny –Paweł Loroch.

Szczególnie zapraszamy do Osady Pałacowej:
- degustacja pysznych potraw z pieczarkami i boczniakami,
- stoisko Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych,
- wystawa warzyw, owoców i grzybów ,
- stoiska tematyczne,
- podzielimy się z Wami najlepszymi przepisami, informacjami i ciekawostkami na temat grzybów.

Zapraszamy!

http://swietokwiatow.pl

2017-08-22 07:17:58
Wyniki konkursu

Konkurs  został rozstrzygnięty!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zabawie. Jury nie miało łatwego zadania :)

Nagrody otrzymują:

- Pani Kinga Gutowska
- Pani Katarzyna Kościuszko
- Pani Beata Pietrus
- Pan Michał Grzesiak
- Pani Magdalena.

Wyróżnione osoby dostaną od nas maila z dodatkowymi informacjami.
Gratulujemy!

2017-07-20 12:35:12
Konkurs!

Przesyłajcie do nas przepisy na dania z boczniakami (na adres: konkurs@ja-pieczarka.pl). Na 5 osób czekają nagrody książkowe!

Na zgłoszenia czekamy do 20.08.2017. Zwycięzców wybierze organizator konkursu.

Do rozdania mamy pięć pięknie wydanych książek "Smaki boczniaka".

Jakie są zasady?
- Przepis obowiązkowo musi zawierać boczniaki;
- przepis nie może reklamować produktów.

Regulamin konkursu znajduje się tu: http://www.ja-pieczarka.pl/s/294/regulamin-konkursu

Zapraszamy na naszą stronę facebookową gdzie znajdziecie dodatkowe informacje oraz zdjęcia nagród: https://www.facebook.com/japieczarka/


Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

2017-06-28 10:34:33
Czy wiesz, że...

W Polsce w ciągu roku sprzedaje się ponad 100 tys. ton pieczarek.

źródło: sbgu.com.pl

2017-06-28 10:33:23
23 Święto Pieczarki

W dniach 20–21 maja 2017 r. w Wielichowie po raz 23. zorganizowane zostało Święto Pieczarki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy! https://www.wielichowo.pl/3442-23-swieto-pieczarki

2017-05-04 12:02:46
23 Święto Pieczarki

Już 20 i 21 maja odbędzie się w Wielichowie 23 Święto Pieczaki. W programie między innymi występy, koncerty, konkursy, degustacje, wystawy i korowód pieczarkowy.

Zapraszamy!

Szczegóły: https://www.wielichowo.pl/swieto-pieczarki-2017

2017-01-02 10:13:00
Konkurs został rozstrzygnięty

Witamy w 2017 roku!

Konkurs został rozstrzygnięty. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zgłoszenia, a zwycięzcom gratulujemy!

 

Nagrodzeni otrzymali maila z dodatkowymi informacjami. Upominki prześlemy, gdy otrzymamy adresy wszystkich wyróżnionych osób.

2016-12-01 12:31:15
Konkurs!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie graficznym!

Przysyłajcie do nas zdjęcia, rysunki lub inne dowolne prace graficzne (na adres: konkurs@ja-pieczarka.pl), a 9 najlepszych osób otrzyma nagrody!

Konkurs składa się z 2 etapów. Na zgłoszenia czekamy do 16.12.2016. Po tym czasie będziemy wybierać zwycięzców.
Tym razem Wy również będziecie mieli wpływ na to, kto wygra!
5 nagród zostanie przyznanych przez użytkowników facebooka. 17 grudnia na facebooku pojawi się folder, w którym będą umieszczone
wszystkie zgłoszenia biorące udział w konkursie. Polubienie zdjęcia oznacza oddanie głosu na grafikę. Wygrywa 5 osób z największą liczbą głosów.
Głosowanie będzie trwać do 30.12.2016.

Pozostałych 4 zwycięzców wybierze organizator konkursu.

Na:grodami w konkursie są:
- książki „Smaki pieczarki” (5 sztuk)
- torby na zakupy (4 sztuki)

 

Jakie są zasady?
- Na zdjęciu obowiązkowo musi być widoczna pieczarka;
- Zdjęcie nie może zawierać obraźliwych lub wulgarnych treści;
- Zdjęcie nie może reklamować produktów.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.ja-pieczarka.pl


Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

2016-11-21 11:06:53
Konkurs!

Już za kilka dni rozpoczynamy konkurs! Zapraszamy do odwiedzania strony i obserwowania facebooka ( https://pl-pl.facebook.com/japieczarka/ ). Szczegóły wkrótce!

2016-05-16 11:17:30
XX Święto Pieczarki

Zapraszamy do Wielichowa na 22 Święto Pieczarki!

W tym roku impreza odbędzie się w dniach 21-22 maja 2016 r.
W programie pokazy, degustacje, wystawy, koncerty (na scenie zobaczycie między innymi Cleo), konkursy, loterie, warsztaty, korowód, i masa innych atrakcji.

Szczegółowy plan imprezy znajdziecie na stronie: http://www.wielichowo.pl/swieto-pieczarki-2016

Zapraszamy!

2016-03-25 22:04:53
Wielkanoc

Zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych oraz mokrego Dyngusa życzą Wam ja - Pieczarka!

2015-12-23 16:12:10
Wesołych Świąt!

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzę Wam ja, Pieczarka!

2015-11-16 11:40:47
Wyniki konkursu

Konkurs  został rozstrzygnięty!
Wszystkim uczestnikom oraz głosującym dziękujemy za udział w zabawie :).


Nagrody przyznane przez użytkowników facebooka:

- Pani Dominika Szoplik - krajalnica do pieczarek,
- Pani Barbara Kędzierska: fartuch kuchenny,
- Pani Alicja Skowrońska: szczoteczka do czyszczenia pieczarek,
- Pani Danuta Kocur: woreczek do prawidłowego przechowywania grzybów,
- Pani Ula: książka "Ja, pieczarka- autobiografia kulinarna".

Nagrody przyznane przez jury:

- Pani Angelika Giza: krajalnica do pieczarek,
- Pani Monika Brendel: fartuch kuchenny,
- Pan Zygmunt Stanecki: szczoteczka do czyszczenia pieczarek,
- Pani Marta Czerniak: woreczek do prawidłowego przechowywania grzybów,
- Pani Krystyna J.: książka "Ja, pieczarka- autobiografia kulinarna".

Wyróżnione osoby dostaną od nas maila z dodatkowymi informacjami.
Gratulujemy!

2015-10-08 14:30:06
Konkurs!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Przysyłajcie do nas zdjęcia, rysunki lub grafiki (na adres: konkurs@ja-pieczarka.pl), 10 najlepszych prac zostanie nagrodzonych!

Konkurs składa się z 2 etapów. Na zdjęcia lub grafiki czekamy do 31.10.2015. Po tym czasie będziemy wybierać najlepszych. Wy również będziecie mieli wpływ na to, kto wygra!

5 nagród zostanie przyznanych przez użytkowników facebooka! 01.11 na facebooku pojawi się folder, w którym będą umieszczone wszystkie zdjęcia biorące udział w konkursie. Polubienie zdjęcia oznacza oddanie głosu na zdjęcie. Wygrywa 5 zdjęć / grafik z największą liczbą głosów.
Głosowanie będzie trwać do 14.11.2015.

Pozostałych 5 zwycięzców wybierze organizator konkursu.


Do wygrania są:

- 2 krajalnice do pieczarek,

- 2 woreczki do prawidłowego przechowywania grzybów,

- 2 szczoteczki do czyszczenia pieczarek,

- 2 fartuchy kuchenne,

- 2 książki "Ja, pieczarka- autobiografia kulinarna".


Jakie są zasady?
- Na zdjęciu lub grafice obowiązkowo musi być widoczna pieczarka;
- praca nie może zawierać obraźliwych lub wulgarnych treści;
- praca nie może reklamować produktów.

Regulamin konkursu


Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

2015-09-24 12:03:42
Konkurs!

Już niedługo wystartuje kolejny pieczarkowy konkurs!
Zapraszamy do obserwowania strony i naszego profilu facebookowego - www.facebook.com/japieczarka

2015-09-15 11:22:57
Święto Kwiatów Owoców i Warzyw

19 i 20 września w Skierniewicach (woj. łódzkie) odbędzie się XXXVIII Święto Kwiatów Owoców i Warzyw. Jest to największa tego typu impreza w Polsce.
W programie między innymi: wystawy kwiatów, owoców, warzyw, grzybów; warsztaty; targi ogrodniczo-rolne; kabareton (CHYBA, NEONÓWKA); koncerty (POPARZENI KAWĄ TRZY, BAJM, TEDE, VIDEO, ANIA WYSZKONI), pokaz sztucznych ogni i wiele innych atrakcji. Wstęp wolny.

Szczególnie zapraszamy do Osady Pałacowej:
- 19-20.09 od 10.00 do 18.00 degustacja pysznych potraw z pieczarkami i boczniakami,
-  stoisko Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych,
- wystawa warzyw, owoców i grzybów ,
- stoiska tematyczne,
- podzielimy się z Wami najlepszymi przepisami, informacjami i ciekawostkami na temat grzybów.

Zapraszamy!

Szczegółowy program znajduje się na stronie: http://swietokwiatow.pl/wp-content/uploads/2013/08/wwskoiw_plakat.jpg

2015-07-17 09:03:58
Czy wiesz, że..?

Pieczarki powinno się grillować od 6 do 12 minut?

2015-05-12 14:20:29
XXI Święto Pieczarki

XXI Świeto Pieczarki odbędzie się 23 i 24 maja w Wielichowie. Zapraszamy!

2015-04-27 12:33:41
Konkurs został rozstrzygnięty!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zabawie :).
Nagrody otrzymują:
- Pani Karolina Ziółkowska – krajalnica do pieczarek,
- Pani Małgorzata Zaręba – szczoteczka do czyszczenia grzybów,
- Pani Małgorzata Golanowska – torba do przechowywania grzybów.

Wyróżnione osoby dostaną od nas maila z dodatkowymi informacjami.
Gratulujemy!

2015-04-21 10:58:56
Konkurs!

Z okazji Światowego Dnia Pieczarek zapraszamy Was do zabawy!

Tym razem nagrodzimy 3 osoby. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wyjaśnić dlaczego lubicie pieczarki.
Na maile czekamy od 21.04 do 23.04. Forma dowolna! (może to być odpowiedź, zdjęcie, rysunek itd). Zgłoszenia przesyłamy na adres konkurs@ja-pieczarka.pl

Każda z wyróżnionych osób otrzyma jeden z upominków:
- krajalnicę do pieczarek,
- woreczek do prawidłowego przechowywania grzybów,
- szczoteczkę do czyszczenia pieczarek.

Dodatkowe informacje oraz zdjęcia nagród  znajdują się na stronie facebookowej: https://www.facebook.com/japieczarka

2015-02-19 09:31:58
Pieczarki i zdrowie

Czy wiesz, że….?
Pieczarki są szczególnie polecane osobom, które są chore na cukrzycę.

- Nie podnoszą poziomu glukozy we krwi ( mają bardzo niski indeks glikemiczny).
- Pomagają utrzymać prawidłowy poziom glukozy.
- Pomagają utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi.
- Są bardzo pomocne przy kontrolowaniu masy ciała (są niskokaloryczne i zmniejszają apetyt).
- Są bogate w składniki odżywcze.

2015-01-03 18:41:36
Konkurs został rozstrzygnięty!

Nagrody za najlepsze przepisy:

• książka „Grzyby w naszej kuchni” – Pani Hanna Borowska
• książka „Dania z grzybami” – justa_kitchen
• krajalnica do pieczarek – Pani Paulina Widbek
• książka "Ja, pieczarka-  autobiografia kulinarna" –Pani Katarzyna Wójcik
• torba na zakupy – Pani Beata Maj

Nagrody za najlepsze zdjęcia:
• książka „Pieczarki i grzyby leśne” – Pani Anna Bujak
• koszulka  z logo ja-pieczarka – Pani Justyna Witkowska
• torba do prawidłowego przechowywania pieczarek – Pani Monika Lemko
• szczoteczka do czyszczenia pieczarek – Pani Agnieszka
• książka "Ja, pieczarka-  autobiografia kulinarna" – Pani Krysia

Wyróżnieni otrzymają maila z dodatkowymi informacjami.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zgłoszenia, a zwycięzcom gratulujemy!

2014-12-23 12:22:18
Wesołych Świąt!

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzę Wam ja, Pieczarka!

 

2014-12-11 11:14:36
Pieczarki smakują, pieczarki inspirują!

Do rozdania mamy 10 nagród!

Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach od 09.12 do 31.12.2014 przesłać do nas e-mail ze zdjęciem,na którym jest widoczna pieczarka lub przesłać przepis kulinarny. Zgłoszenia przepisów i zdjęć można dokonywać pisząc na adres: konkurs@ja-pieczarka.pl . Przepisy kulinarne można także przesyłać wypełniając formularz znajdujący się na naszej stronie internatowej( http://www.ja-pieczarka.pl/przeslij-przepis ).

Spośród zgłoszeń wyłonimy 10 zwycięzców - 5 nagród zostanie przyznanych za zdjęcia i 5 za przepisy kulinarne.

Nagrody za najlepsze przepisy:

• książka „Grzyby w naszej kuchni”
• książka „Dania z grzybami”
• krajalnica do pieczarek
• książka "Ja, pieczarka-  autobiografia kulinarna"
• torba na zakupy

Nagrody za najlepsze zdjęcia:
• książka „Pieczarki i grzyby leśne”
• koszulka  z logo ja-pieczarka
• torba do prawidłowego przechowywania pieczarek
• szczoteczka do czyszczenia pieczarek
• książka "Ja, pieczarka-  autobiografia kulinarna"

Szczegóły na naszej stronie facebookowej: https://www.facebook.com/japieczarka

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

2014-11-14 12:41:05
konkurs pieczarkowy

Już za kilka dni wystartuje pieczarkowy konkurs!
Zapraszamy do obserwowania strony i naszego profilu facebookowego - www.facebook.com/japieczarka

2014-09-24 13:49:29
Czy wiesz, że...?

Pieczarki, w przeciwieństwie do warzyw, zawierają prowitaminę D.

2014-09-17 12:07:46
Święto Kwiatów Owoców i Warzyw

20 i 21 września w Skierniewicach (woj. łódzkie) odbędzie się XXXVII Święto Kwiatów Owoców i Warzyw. Jest to największa tego typu impreza w Polsce.
W programie między innymi: wystawy kwiatów, owoców, warzyw, grzybów; warsztaty; targi ogrodniczo-rolne; kabareton (FORMACJA CHATELET); koncerty (NATALIA SCHROEDER & LIBER, COMA, PERFECT, CZERWONE GITARY, AFTER PARTY, GRUBSON, EWA FARNA), pokaz sztucznych ogni,i wiele innych. Wstęp wolny.

Szczególnie zapraszamy do:
-> Osady Pałacowej:
- 20-21.09 od 10.00 do 18.00 degustacja pysznych potraw z pieczarkami i boczniakami, stoisko Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych,
- 20.09 wielkie gotowanie, czyli ogromna patelnia pełna grzybów,
-> hali OSIR (ul. Pomologiczna) na III Ogrodniczy Festiwal dla Najmłodszych (20-21.09 od 11.00 do 18.00):
- wystawa warzyw, owoców i grzybów ,
- stoiska tematyczne,
- stoisko związane z grzybami uprawnymi - Od Owocnika do Zarodnika (między innymi będzie można obejrzeć jak rozrasta się grzybnia, jak powstają owocniki pieczarki, zobaczyć pod mikroskopem grzyby, zarodniki).

Zapraszamy!
Szczegółowy program znajduje się na stronie: www.swietokwiatow.pl/

2014-08-04 10:46:24
Czy wiesz, że...?

Kobiety, które codziennie jedzą pieczarki są o 64 procent mniej narażone na raka piersi.
Codzienne jedzenie pieczarek i picie zielonej herbaty obniżają to ryzyko o prawie 90 procent !

2014-06-29 20:31:20
Czy wiesz, że...?

Co czwarta pieczarka spożywana na naszym kontynencie została wyprodukowana w Polsce.

2014-05-26 09:46:28
20 Święto Pieczarki

Zapraszamy 24-25.05 do Wielichowa na 20 Święto Pieczarki!

2014-05-19 20:26:29
Wyniki konkursu kulinarnego

Konkurs kulinarny został rozstrzygnięty!
Wszystkim uczestnikom oraz głosującym dziękujemy za udział w zabawie :).

Nagrody przyznane przez użytkowników facebooka:

- 1 miejsce: Pani Elżbieta Moroz  - książka: „Dania z grzybami” ( 130 głosów ),
- 2 miejsce: Pani Kalina Ochocińska -  fartuch kuchenny (70 głosów),
- 3 miejsce: Pani Bogusia - deska do krojenia w kształcie pieczarki (69 głosów),
- 4 miejsce: Pani Edyta Bracka - książka "Ja, pieczarka- autobiografia kulinarna" (26 głosów),
- 5 miejsce: Pani Małgorzata Gębala - torba na zakupy (21 głosów).

Nagrody przyznane przez jury:

- Pani Joanna książka: „Pieczarka, boczniak, shiitake i inne grzyby w naszej kuchni”
- Pan Adam Kantor: fartuch kuchenny,    
- Pani Monika Lemko: deska do krojenia w kształcie pieczarki,
- Pani xenia: książka "Ja, pieczarka- autobiografia kulinarna",
- Pani Monika Bem: torba na zakupy.

Wyróżnione osoby dostaną od nas maila z dodatkowymi informacjami.
Gratulujemy!

2014-04-18 10:27:41
Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Wielkiejnocy. Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki i mokrego poniedziałku!

 

2014-05-14 10:54:05
Wiosenny konkurs kulinarny

Zapraszamy do głosowania na facebooku na najlepsze przepisy!

Zdecyduj kto wygra nagrody. Pięć przepisów z największą liczbą "polubień" zostanie wyróżnionych. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony facebookowej. Głosowanie na poszczególne przepisy odbędzie się w dniach od 12.05.2014 do 18.05.2014.

Pozostałe 5 nagród przyzna jury.

 Do wygrania:
• książka: „Dania z grzybami”,
• książka: „Pieczarka, boczniak, shiitake i inne grzyby w naszej kuchni”,
• dwie książki "Ja, pieczarka-  autobiografia kulinarna",
• dwie deski do krojenia w kształcie pieczarki,
• dwa fartuchy kuchenne,
• dwie torby na zakupy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć nagród na: www.facebook.com/japieczarka

Regulamin konkursu

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na naszej stronie facebookowej.

2014-03-27 09:11:05
Wiosenny konkurs

Już niedługo rozpoczynamy kolejny konkurs kulinarny! Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej lub obserwowania naszego facebooka. Wkrótce przedstawimy więcej informacji.

2014-03-03 09:50:33
Czy wiesz, że...?

Piąty smak "umami" obecny w pieczarkach pozwala na zmniejszenie ilości soli używanej do posiłków?
Dodanie do posiłku grzybów (100 gram) pozwala na zmniejszenie ilości soli o około 30 -40% bez wpływu na właściwości smakowe potrawy!

Światowy Tydzień Ograniczania Soli (10-16 marzec) jest świetną okazją, aby przyjrzeć się swojej diecie i sprawdzić czy nie ma w niej zbyt dużo soli.
Według lekarzy ograniczenie spożycia soli:

- obniża ciśnienie krwi,
- zmniejsza ryzyko nadciśnienia,
- zmniejsza ryzyko udaru i chorób serca.

2014-02-03 19:58:23
Czy wiesz, że...?

Kubek świeżych pieczarek zawiera tylko 20 kcal?!

2014-01-21 10:44:27
Wyniki konkursu kulinarnego

Konkurs kulinarny został rozstrzygnięty!
Dziękujemy za wszystkie wspaniałe przepisy, które dostaliśmy od Was.
Przy rozstrzyganiu konkursu braliśmy pod uwagę przede wszystkim walory smakowe potrawy, ale dodatkowe „punkty” można było zdobyć za to, że do przygotowania potrawy potrzebne są zdrowe i naturalne składniki.


Oto lista zwycięzców:
• Koszulka: Pani Ewelina Rękawek,
• Koszulka: Pani Monika Piekarska,
• Koszulka: Pan Mateusz Fasielak,
• Koszulka: Autorka bloga Anioły w kuchni,
• książka „ Pieczarki i grzyby leśne we współczesnej kuchni”: Pan Marcin Sroka,
• książka „"Pieczarka, Boczniak, Shitake i Inne Grzyby w Naszej Kuchni": Pani Aleksandra Filipowska,
• poradnik "Ja, pieczarka- autobiografia kulinarna": Pan Adrian Pietrus.


Gratulujemy!

2014-01-20 09:49:02
Porady

Chcesz, żeby gotowane pieczarki ładnie wyglądały? Jeśli gotujesz  jasne grzyby unikaj aluminiowych naczyń. Aluminium odbarwia pieczarki.

2014-01-08 09:44:30
Konkurs kulinarny

Siedem nagród czeka!
Jeśli lubisz gotować w dniach od 19.12 do 19.01 prześlij do nas przepis na dowolne danie z pieczarkami. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową (konkurs@ja-pieczarka.pl) lub  wypełniając formularz znajdujący się na naszej stronie ( w zakładce przepisy). Siedem najlepszych przepisów zostanie nagrodzonych upominkami:
- 4 koszulki z logo Ja, pieczarka,
- 1 książka "Ja, pieczarka-  autobiografia kulinarna",
- 1 książka: „Pieczarki i grzyby leśne we współczesnej kuchni”,
- 1 książka: "Pieczarka, Boczniak, Shitake i Inne Grzyby w Naszej Kuchni"

Mail musi zawierać:
• nazwę potrawy,
• listę składników,
• sposób przygotowania,
• nick lub imię autora przepisu.

Regulamin konkursu

Więcej informacji o nagrodach znajdziecie w galerii na naszej facebookowej stronie: https://www.facebook.com/japieczarka

2013-12-04 09:38:21
Czy wiesz, że...?

Spożycie 4 dużych pieczarek pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę B3.

2013-11-28 09:27:12
Przechowywanie pieczarek

Pieczarki przechowywane w lodówce (tak jak owoce i warzywa) nie powinny być umieszczone w szczelnie zamkniętych torebkach foliowych!
Włóż je do lodówki w papierowych torebkach lub po prostu bez opakowania!

2013-11-26 10:10:07
Konkurs kulinarny

Już niedługo rozpoczynamy kolejny konkurs kulinarny! Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej lub obserwowania naszego facebooka. Wkrótce przedstawimy więcej informacji.

2013-10-11 18:33:59
Poznaj pieczarkę z nowej strony.

Witamy na nowej stronie internetowej!
Zupełnie nowa kolorystyka, przejrzysty i czytelny układ graficzny, mnóstwo informacji dotyczących pieczarek - wszystko to znajdziecie na odświeżonej stronie internetowej.
Szukanie ciekawych przepisów stało się teraz dużo łatwiejsze - znajdź to, czego szukasz wybierając interesującą Cię kategorię.

Serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania strony.

2013-10-07 15:55:14
Pieczarki z sezamem i sosem sojowym
2013-10-09 23:53:18
Święto

14 -15 września w Skierniewicach (województwo łódzkie) odbędzie się XXXVI Święto Kwiatów, Owoców, Warzyw (i Grzybów). Tradycyjnie na zwiedzających czeka ogromna liczba wystaw, koncertów i innych atrakcji.

2013-10-07 15:48:21
19 Święto Pieczarki

18-19 maja zapraszamy do Wielichowa na 19 Święto Pieczarki!
Szczegółowy program znajdziecie pod tym adresem: http://www.wielichowo.pl/content/view/1515/105/

2013-10-07 11:07:22
Zwycięzcy konkursu kulinarnego

Konkurs kulinarny został rozstrzygnięty!
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w zabawie.

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy listę zwycięzców konkursu kulinarnego. Nagrody otrzymują:

 • Pani Bogusia Rybarczyk "Pieczarka i grzyby leśne",
 • Pani Anna Włodarczyk "Pieczarka i grzyby leśne",
 • Pani Izabella Kulińska - "Pieczarka, boczniak, shi-take i inne grzyby",
 • Pani Anula Wawrzyniak - "Pieczarka, boczniak, shi-take i inne grzyby",
 • Pani Anna Cichal - "Ja pieczarka - autobiografia kulinarna",
 • Pani Ewa - "Ja pieczarka - autobiografia kulinarna",
 • Pani Małgorzata - "Ja pieczarka - autobiografia kulinarna".


Gratulujemy!

2013-10-07 11:06:22
Konkurs kulinarny

Rozpoczynamy kolejny konkurs kulinarny!
Sześć najlepszych przepisów zostanie nagrodzonych książkami:

 • 2 książki "Pieczarka i grzyby leśne",
 • 2 książki "Pieczarka, boczniak, shi-takie i inne grzyby"
 • 2 książki "Ja, pieczarka-  autobiografia kulinarna".


Na zgłoszenia czekamy do 21.06. Maile należy przesyłać na adres konkurs@ja-pieczarka.pl

2013-10-07 15:45:21
Pieczarki duszone w winie

Polecamy pieczarki duszone w winie - idealne po ciężkim, pracowitym dniu!

2013-10-07 15:35:37
Faszerowana papryka z suszonymi pomidorami, pieczarkami i mozzarellą

Tęsknicie za latem? Odrobina słońca na talerzu poprawi Wam humor!

2013-10-07 15:39:56
Życzenia

 

Radosnych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka i mokrego dyngusa życzę Wam wszystkim ja - Pieczarka.

2013-10-07 15:38:27
Święta

Spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia życzę ja - Pieczarka.

2013-10-07 11:08:26
Zwycięzcy konkursu fotograficznego

Z przyjemnością ogłaszamy listę zwycięzców konkursu fotograficznego!

Nagrody przyznane przez facebookowiczów:

 • Pierwsze miejsce 98 głosów: książka "Dania z grzybami" (twarda okładka) - Pani Iwona Okrągła
 • Drugie miejsce 84 głosy: książka "Pieczarka, Boczniak, Shitake i Inne Grzyby w Naszej Kuchni" - Pani Tamara Adamczyk
 • Trzecie miejsce 77 głosów: książka "Ja, pieczarka-autobiografia kulinarna" - Pani Ewa Sidor 

Nagrody przyznane przez organizatora:

 • Pierwsze miejsce: książka "Pieczarki i grzyby leśne we współczesnej kuchni" (twarda okładka) - Pani Teresa Oprawa
 • Drugie miejsce: książka "Grzyby w naszej kuchni" - Pani Joanna Sobecka
 • Wyróżnienie: "Ja, pieczarka-autobiografia kulinarna" - Pani Magda Brzoskowska
 • Wyróżnienie: "Ja, pieczarka-autobiografia kulinarna" - Pani Mirka Wawrzyniak

Dziękujemy za udział w konkursie i za głosowanie :)
Wszystkie zdjęcia, które brały udział w konkursie możecie obejrzeć na naszej stronie facebookowej.
2012-11-11 21:29:18
Konkurs fotograficzny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym!
Do 21.11.2012 przysyłajcie do nas zdjęcia (na adres: konkurs@ja-pieczarka.pl), a 6 najlepszych osób otrzyma nagrody!

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin znajdziecie na stronie głównej.

2013-10-07 15:22:15
Faszerowana papryka

Jesienna, wegetariańska faszerowana papryka!

2013-10-07 14:44:36
Placek zbójnicko-węgierski

Pyszny, sycący: Placek zbójnicko - węgierski :)

2013-10-07 14:40:45
XXXV Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw

Już 15-16.09 w Skierniewicach odbędzie się XXXV Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw! 

2012-07-17 09:42:31
Lista zwycięzców

Konkurs kulinarny został rozstrzygnięty!
Dostaliśmy od Was wspaniałe przepisy za które wszystkim dziękujemy. Ze względu na duże zainteresowanie postanowiliśmy przyznać dodatkową nagrodę :).
Przy rozstrzyganiu braliśmy pod uwagę walory smakowe potrawy, ale dodatkowe „punkty” można było zdobyć za to, że do przygotowania potrawy używa się zdrowych i naturalnych składników.
Oto lista zwycięzców:

 • książka „ Pieczarki i grzyby leśne” dla Pani Alicji za: „Cukinie nadziewane farszem pieczarkowym”,
 • poradnik "Ja, pieczarka- autobiografia kulinarna" dla Pani Anny za „Pieczarki z grilla”,
 • poradnik "Ja, pieczarka- autobiografia kulinarna" dla Pani Anety za „Zapiekanego kurczaka z serem”,
 • poradnik "Ja, pieczarka- autobiografia kulinarna" dla Pani Joanny za: „Kruche sakiewki z pieczarkami”.
Gratulujemy!

2012-07-03 20:51:52
Konkurs kulinarny

Rozpoczynamy konkurs kulinarny!
Jeśli lubisz gotować w dniach 04.07 do 14.07 przelij na adres konkurs@ja-pieczarka.pl przepis na dowolne danie z pieczarkami. Trzy najlepsze przepisy zostaną nagrodzone książkami!

Mail musi zawierać:

 • nazwę potrawy
 • listę składników
 • sposób przygotowania
 • nick lub imię autora przepisu

Regulamin konkursu

2012-06-20 09:37:43
Jak szybko rosną pieczarki?

Czy wiesz jak szybko rosną pieczarki?
Baaardzo szybko - podwajają swoje rozmiary co 24 godziny!!!

2013-10-07 14:18:14
Pieczony pstrąg z pieczarkami i śmietaną

Przepis na pieczonego pstrąga z pieczarkami i śmietaną.

2013-10-07 14:31:37
Dni pieczarki

Serdecznie wszystkich zapraszamy 26 -27 maja 2012 r. do Wielichowa na XVIII Święto Pieczarki!

2012-05-16 10:00:55
"Zajęcia z dodatkiem motywacyjnym"

Pieczarki doskonale wpisują się w filozofię zdrowego trybu życia, dlatego postanowiliśmy wesprzeć akcję zorganizowaną w Daleszynie, promującą zdrowie i dobre samopoczucie. Jedna z mieszkanek tej miejscowości wpadła na pomysł zorganizowania areobiku dla kobiet.
Od połowy kwietnia ponad 20 osób ćwiczy pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Organizatorka akcji postarała się nawet o "dodatek motywacyjny" dla ćwiczących. Panie dostały od nas poradniki "Ja pieczarka, autobiografia kulinarna".
Gratulujemy pomysłu i mamy nadzieję, że w innych miejscach w kraju będą prowadzone podobne akcje!

2012-04-17 19:56:18
Zwycięzcy konkursu

Oto lista zwycięzców konkursu!

 • Anna Prorok - " Pieczarki i grzyby leśne"
 • Katarzyna Czerepniak - "Pieczarka, Boczniak, Shitake i Inne Grzyby w Naszej Kuchni"
 • Piotr Gębala - "Ja, pieczarka - autobiografia kulinarna."
 • Marlena Babicz - "Ja, pieczarka - autobiografia kulinarna."
 • Aleksandra Żygowska - "Ja, pieczarka - autobiografia kulinarna."
 • Dorota Michalska - "Ja, pieczarka - autobiografia kulinarna."
 • Gosia Piotrowska - "Ja, pieczarka - autobiografia kulinarna."

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę, zaś nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

2012-03-14 21:47:36
Konkurs!

Rozpoczynamy KONKURS !

Polub naszą stronę faceebokową i pokaż nam, co wiesz na temat pieczarek. Odpowiadaj na pytania, zbieraj punkty i wygrywaj nagrody!

Więcej informacji znajdziesz na stronie konkursu.

KONKURS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

2012-02-29 12:55:07
Pieczarkowa przyprawa

Niewiele osób przygotowuje "proszek pieczarkowy", a szkoda...
Używa się go tak jak inne przyprawy -służy do przyprawiania zup, gulaszów, dipów i sosów.
Otrzymuje się go przez mielenie suszonych grzybów w młynku do przypraw lub kawy, robocie kuchennym albo blenderze.

2012-01-16 09:53:36
Czy wiesz, że....

Zimą wiele osób zmaga się z niedoborem witamin. Czy wiesz, że... Spożycie 4 dużych owocników pieczarki pokrywa dzienne zapotrzebowanie człowieka na witaminę B3?

2012-01-02 11:08:29
Rozstrzygnięto świąteczny konkurs kulinarny!

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy listę zwycięzców Świątecznego konkursu kulinarnego! W kategorii PRZEPIS WIGILIJNY nagrody otrzymują:

 • ilka_86 - Ryba w cieście drożdżowym z pieczarkami (nagroda książkowa: "Pieczarki, kurki i inne grzyby")
 • gukiga- Nibyryba wigilijna z pieczarkami (nagroda książkowa: "Pieczarki i grzyby leśne")
 • wedith1- Faszerowana rolada rybna w galarecie (nagroda książkowa: "Pieczarka, boczniak, shiitake i inne grzyby w naszej kuchni")
 • Nina - Paszteciki (deska w kształcie pieczarki)
 • domizkuchni - Pierogi z kapustą i pieczarkami (deska w kształcie pieczarki)
 • Monika - Sałatka śledziowa z pieczarkami (deska w kształcie pieczarki)

W kategorii Przepis Świąteczny nagrody otzymują:
 • bierdonka87 - Rolada serowa (nagroda książkowa: "Pieczarki, kurki i inne grzyby")
 • anecia04 - Cykoriowe łódeczki parmezanowo-pieczarkowe (nagroda książkowa: "Pieczarki i grzyby leśne")
 • rfima - Schab z pieczarkami (nagroda książkowa: "Pieczarka, boczniak, shiitake i inneg grzyby w naszej kuchni")
 • anmal - Świąteczna zapiekanka z pieczarkami (deska w kształcie pieczarki)
 • iwa643 - Świąteczny bigos z pieczarek (deska w kształcie pieczarki)
 • szpileczka - Sałatka z pieczarkami i śledziami (deska w kształcie pieczarki)
Wyróżnionym gratulujemy, zaś pozostałym uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

2013-10-07 14:07:17
Świąteczny konkurs kulinarny

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, dlatego SBGU, tak jak Święty Mikołaj rozdaje prezenty. Podziel się z nami swoim ulubionym przepisem świątecznym i wygraj nagrody książkowe lub artykuły przydatne w kuchni. Wystarczy, że w dniach od 06.12.2011 do 28.12.2011 wypełnisz formularz zgłoszeniowy i prześlesz przepis wraz ze zdjęciem. Jedna osoba może przesłać wiele przepisów. Potrawa musi zawierać pieczarki. Konkursowe przepisy należy zakwalifikować do jednej z dwóch kategorii – "Przepisu Wigilijnego" (danie przygotowywane na wieczerzę wigilijną) lub "Przepisu Świątecznego" (taki, który można przygotować w pierwszy lub drugi dzień świąt).  Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku stycznia.

Więcej informacji:

2011-02-10 18:23:59
Jesienna pieczarka

Przepis na naleśnikowe sakiewki.

2011-09-27 21:35:41
Pieczarkalia 2011

W ciągu 2 dni Pieczarkalia odwiedziło ponad 2 tysiące zwiedzających branżystów z: Polski, Litwy, Czech, Holandii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Irlandii, Anglii, Włoch, Grecji. Rekordowa liczba wystawców – 81, w tym 5 zagranicznych. W czasie Święta odbyły się cieszące się ogromnym zainteresowaniem dyskusje wewnątrz-branżowe, na których poruszono istotne problemy polskiego pieczarkarstwa. Otwarte szkolenia/wykłady, prowadzone były przez polskich specjalistów i naukowców, w których wzięło udział kilkuset pieczarkarzy.

W ramach Święta odbył się II Festiwal Kulinarny „Smak Pieczarki", w którym nagrodzono potrawy: „Naleśnikowe Sakiewki" serwowane przez firmę Fungis, „ Grzybowy Szpinak" polecany przez SHII-TAKE oraz „Namiastka Raju" spółdzielni „Grzybek Łosicki".

2013-10-07 14:02:13
Wrześniowa Pieczarka

Ruszyła wrześniowa odsłona kampanii „Ja, pieczarka”. W wybranych lokalizacjach można spotkać nową kreację billboardów.

 

2011-08-18 21:03:23
Zapraszamy we wrześniu na kolejne degustacje pieczarkowych dań

Zapraszamy we wrześniu na kolejne degustacje pieczarkowych dań
3.09 – Łódź, Market Carrefour w Galerii Lódź, ul. Przybyszewskiego
10.09 – Poznań, Biedronka, róg ul. Bułgarska-Bukowska
17-18.09 Skierniewice, Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw
24.09 Lublin, Biedronka, ul. Magnoliowa 1
Szukaj mnie tam od godz. 10... - Ja, Twoja Pieczarka.

2011-08-18 12:43:17
1 września pieczarka zaprasza na randkę!

Będzie się mówiło o niej samej oraz innych kulinarnych tematach. Pieczarkę obsługa katowickiego bistra Cyferblat zaserwuje na surowo i na ciepło. Każdy gość otrzyma książkę "Ja, pieczarka". Zapraszamy do Katowic. Ul. Damrota 6. Start o 19.00.

2011-08-17 17:40:02
1 września pieczarka zaprasza na randkę!

Będzie się mówiło o niej samej oraz innych kulinarnych tematach. Pieczarkę, obsługa katowickiego bistra Cyferblat, zaserwuje na surowo i na ciepło. Każdy gość otrzyma książkę "Ja, pieczarka". Zapraszamy na Damrota 6. Start o 19.00.

2013-10-07 13:54:22
Ja, pieczarka - Autobiografia kulinarna

Ukazała się już publikacja "Ja, pieczarka - Autobiografia kulinarna". Pełna ciekawych informacji, porad, a przede wszystkim przepisów. Dzięki współpracy z serwisami www, blogerami w książce znalazły się również (a może przede wszystkim) przepisy Internautów - dziękujemy i chylimy kapelusza za zainteresowanie i zaangażowanie.

2013-10-07 13:45:12
Pieczarka w stolicy

Kampania „Ja, pieczarka” odwiedziła w ubiegłą sobotę warszawski Ursynów. W ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbywał się Piknik Dobrej Żywności, na którym nie mogło zabraknąć pieczarki. Stoisko eventowe naszej kampanii oferowało liczne atrakcje.

2013-10-07 13:48:03
Upolowali pieczarkę … i kolację w SPHINXie

Dziękujemy wszystkim, którzy upolowali pieczarkę :-)
Najbardziej spodobały nam się:

 • Pieczarka na różne sposoby ... graficznie
 • Kolorowa pieczarka do cerowania skarpetek :-)
 • Pieczarka uszyta
 • Pieczarka na dwie ręce ...
 • Pieczarka z drewna

Wszyscy zwycięzcy otrzymali emaila z informacjami.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.226290957399513.70989.184730161555593

2013-10-07 13:45:58
Upoluj pieczarkę – wygraj kolację

Kampania „Ja, pieczarka” oraz serwis: slask.naszemiasto.pl ogłaszają konkurs na najbardziej odjechaną pieczarkę, którą odnajdziecie na terenie woj. śląskiego. Szukamy ich wszędzie. Być może w Waszym ogródku, może narysowane przez Was lub Wasze pociechy, może jakiś budynek, drzewo, które przypomina wam pieczarkę, może instalację artystyczną. Szukajcie do woli. Nagrodzimy 5, najciekawszych naszym zdaniem, pomysłów!

2011-06-07 12:05:29
Pieczarka na pikniku

Kampania „Ja, pieczarka” już niebawem zagości na pikniku POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ. Pojawi się tam, aby promować walory smakowe i zdrowotne pieczarki. Oprócz mówienia o pieczarce, będziemy ją także prezentować podczas licznych pokazów kulinarnych.

2013-10-07 13:22:00
Już niebawem poradnik!

Wybraliśmy kilka ciekawych potraw: wakacyjną zupę, pieczarki faszerowane serem, polędwicę z sosem pieczarkowym. Wyróżnionym internautom gratulujemy!

W Poradniku "Ja, pieczarka" znajdziecie także przepisy nagrodzone w konkursie portalu kulinarnego www.bobyy.pl oraz rzecz jasna przepisy naszych Mistrzów. Czekamy oczywiście na kolejne ciekawe dania!

2011-06-01 13:34:39
Już niebawem poradnik!

Upłynął termin zgłaszania przepisów, które mogą ukazać się w naszej książce - Poradniku pieczarkowym.

2013-10-07 13:19:15
Gastronomiczna Osobowość Roku

Nasz pieczarkowy przyjaciel Kurt Scheller został Gastronomiczną Osobowością Roku i uhonorowany statuetką Hermesa (zobacz artykuł).

2011-05-23 21:51:58
Wybory PIECZARKOWEJ MISS!

Rusza konkurs na Pieczarkową Miss 2011! Jeżeli chcesz, aby Twoja pieczarka otrzymała tytuł MISS Pieczarka nie zwlekaj – przesyłaj zdjęcia swoich grzybowych kandydatek na adres: japieczarka.pl@gmail.com.

2011-05-23 21:45:29
Regulamin foto konkursu „Miss Pieczarka”
2013-10-07 13:17:20
Porady kulinarne
 • aby naleśniki nie przywierały do patelni podczas smażenia należy użyć bardzo mało tłuszczu do smażenia. Część tłuszczu w postaci roztopionego masła bądź oliwy można dodać do ciasta +/- 1 łyżkę na porcję ciasta
 • przygotowując smażone pieczarki faszerowane serem można zrobić podwójną panierkę, aby mieć pewność, że ser podczas smażenia nie wypłynie
2013-10-07 13:06:07
Aby wołowina była miękka...

Aby wołowina była miękka, należy solić ją dopiero po obsmażeniu (zasklepieniu porów); np. smażąc steki wołowe, posól je przed samym podaniem, mięso będzie bardziej miękkie i soczyste.

2013-10-07 13:04:34
Aby usmażyć pieczarki na złoty kolor...

Aby usmażyć pieczarki na złoty kolor najlepiej ułożyć je na patelni niezbyt gęsto, wtedy szybciej i równomiernie się zrumienią.

2013-10-07 13:02:21
Risotto

Risotto, ta pracochłonna i wymagająca zaangażowania potrawa, może być dużo szybsza w przygotowaniu, jeżeli wcześniej przygotujemy sobie tzw. 'bazę'.  Szalotkę, i seler naciowy szklimy na oliwie, dodajemy ryż, przesmażamy, wlewamy białe wino, odparowujemy, dodajemy bulion (trochę mniej niż w przepisie), gotujemy tak, by był mocno 'al dente', ściągamy z ognia i studzimy. Po osiągnięciu temperatury pokojowej wkładamy do lodówki. Tak przygotowany ryż możemy trzymać do 3 dni, nie dłużej! Przed podaniem składniki przesmażamy na patelni, dodajemy bulion, ryż i w 5 minut mamy gotowy obiad.

2013-10-07 13:00:23
Dbając o swoje zdrowie...

Dbając o swoje zdrowie w kuchni warto stosować naturalne produkty, nie używać produktów instant i innych ulepszaczy smaku. Jeśli codziennie nie mamy czasu na gotowanie bulionu, możemy za jednym razem ugotować większą ilość,  wystudzić i zamrozić w porcjach po np. 0,5 l. Potrawy z dodatkiem prawdziwego bulionu są o wiele  smaczniejsze.

2011-04-05 12:14:43
Piszcie do nas o pieczarce!
Co z nią robicie w kuchni. W jakich potrawach ją stosujecie. Poszukujemy ciekawych rozwiązań kulinarnych. Czekamy na Wasze przepisy do końca kwietnia!
2011-04-05 11:46:31
Pieczarkowy konkurs na facebook'u

Już wkrótce na fan page'u pieczarki na fejsie rusza konkurs na przepis pieczarkowy, w którym nagrodami będą zaproszenia do sieci restauracji Sphinx.

2011-04-05 11:29:39
Polska pieczarka podbija świat

Onet.Biznes o pieczarce

Autor: Leszek Sadkowski  

Źródło: OnetBiznes

2013-10-07 12:54:30
Na degustacyjnym evencie w Krakowie

Na kolejne zapraszamy w czerwcu i wrześniu.

2011-03-28 16:36:46
W ramach współpracy z blogiem Przepisy w diecie proteinowej - Dukana

W ramach współpracy z blogiem Przepisy w diecie proteinowej - Dukana zorganizowano trzecią edycję konkursu "Ja i Pieczarka". Zadaniem uczestników, tak jak w poprzednich edycjach, jest uwiecznienie na zdjęciu siebie i pieczarki. Konkurs potrwa od 28 marca do 3 kwietnia. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

2011-03-24 13:34:45
Fan page Ja, pieczarka cieszy się coraz ...

Fan page "Ja, pieczarka" cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego z myślą o naszych fanach prezentujemy ciekawostki związane z pieczarką. Publikowane są materiały, które po ciężkim dniu pracy mają wywołać uśmiech na twarzach członków społeczności. Na profilu organizowane są także konkursy, w których fani chętnie biorą udział.

2011-03-24 11:53:31
Kampania Ja, Pieczarka to nie tylko smaczne ...

Kampania „Ja, Pieczarka” to nie tylko smaczne eventy, materiały w prasie, radiu czy internecie. Pieczarka chce być bardziej widoczna. Dlatego specjalnie dla Was pokazuje się w przestrzeni miejskiej. Na przykład możecie ją spotkać na miejskich autobusach.

2011-03-24 10:21:45
Ruszyły weekendowe imprezy promocyjne

Ruszyły weekendowe imprezy promocyjne w centrach handlowych pod hasłem Dzień z Pieczarką. Trzy tygodnie temu bawiliśmy się we wrocławskiej Biedronce, dwa tygodnie temu w CH King Cross w Warszawie, zaś w zeszłym tygodniu w katowickim Realu, w CH 3 Stawy.

2011-03-24 09:44:50
Kampania Ja, pieczarka trwa!

Możecie ją spotkać w różnych mediach. To efekt konferencji prasowej, która odbyła się w Warszawie 9 marca br. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mediów ogólnopolskich oraz branżowych.

2011-03-15 17:50:07
Współpraca z serwisem bobyy.pl

W ramach współpracy z serwisem bobyy.pl zorganizowano konkurs „Gotuj z pieczarką”. Zadaniem uczestników jest przesłanie autorskiego przepisu na danie z pieczarką. Konkurs potrwa od 14 do 28 marca.

2011-03-11 16:23:10
Na Facebooku odbył się konkurs Pieczary 2011

Internauci przesyłali propozycje tytułu naszego premierowego odcinka. W ten oto sposób film otrzymał tytuł: Pieczarka serozielarka.

2011-03-04 18:12:01
Współpraca z blogiem Rogalik

W ramach współpracy z blogiem Rogalik zorganizowano konkurs "Ja i Pieczarka". Zadaniem uczestników jest uwiecznienie na zdjęciu siebie i pieczarki. Konkurs potrwa od 4 do 11 marca. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

2013-10-07 12:53:06
Chcesz bliżej poznać pieczarkę?

Przyjdź na imprezę degustacyjną w Twoim mieście. W marcu spotkamy się w następujących sklepach i centrach handlowych: 

Wrocław 5.03 Biedronka, sklep nr B2110, ul. Kiełczowska 66D
Warszawa 12.03 Real, KING CROSS ul. Jubilerska 1
Katowice 19.03 Real,  CH 3 Stawy,  ul. Pułaskiego 60
w godzinach od 10:00 do 16:00
Kraków 26.03 Real, Kraków, CH KROKUS, ul. Bora Komorowskiego 37
w godzinach od 10:00 do 16:00

 

2011-02-10 14:00:02
Chcesz bliżej poznać pieczarkę?

Przyjdź na imprezę degustacyjną w Twoim mieście. W marcu spotkamy się w następujących sklepach i centrach handlowych: 

Wrocław 5.03 Biedronka, sklep nr B2110,
ul. Kiełczowska 66D
Warszawa
12.03 Real, KING CROSS ul. Jubilerska 1
Katowice 19.03 Real,  CH 3 Stawy,  ul. Pułaskiego 60
w godzinach od 10:00 do 16:00
Kraków 26.03 Real, Kraków, CH KROKUS,
ul. Bora Komorowskiego 37
w godzinach od 10:00 do 16:00
2013-10-07 15:36:39
Przygotowanie poradnika kulinarnego

W przygotowaniu piękna edycja poradnika kulinarnego o pieczarkach.

2010-12-31 20:11:08
Anonsujemy już teraz

W marcu zaprosimy do kilku supermarketów na degustację dań z pieczarek oraz do jednej ze znanych sieciowych restauracji. Do jakiej? O tym już niebawem...

2010-12-31 11:11:51
Znajdziesz nas nas także w Youtube

http://www.youtube.com/user/japieczarka.
Co miesiąc instruktażowy film dla miłośników pieczarek.
Kliknij widget Youtube'a.

2010-12-31 10:12:12
Szukaj nas na Facebooku

www.facebook.com/japieczarka.
Kliknij w widget Facebooka, by tam się znaleźć.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.