Regulamin

Regulamin konkursu kulinarnego „Pieczarki smakują, pieczarki inspirują”

§ 1.
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu kulinarnego „Pieczarki smakują, pieczarki inspirują” (dalej „Konkurs”) jest Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych (SBGU), z siedzibą w Skierniewicach, ul. Rybickiego 15/17 – zwane dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz warunki uczestnictwa, które Uczestnicy akceptują z chwilą przystąpienia do Konkursu. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora tj. www.ja-pieczarka.pl

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Organizator zastrzega, iż w przypadku wygrania konkursu nagrody będą wysłane jedynie na teren Polski.

4. Konkurs trwa od dnia 27.05.2024r. do dnia 14.06.2024r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu.

5. Konkurs prowadzony jest przez stronę internetową Organizatora: www.ja-pieczarka.pl.

6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§2.
Uczestnictwo w Konkursie


1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

a) Ukończenie przez Uczestnika 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych,
b) Uczestnik musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
c)  miejscem zamieszkania Uczestnika jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.

4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

5. W treści przesyłanego przepisu Uczestnik nie może reklamować artykułów spożywczych.


6. W przypadku naruszenia warunków Regulaminu Konkursu Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu. O wykluczeniu Uczestnik będzie poinformowany drogą e-mailową.


7. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

§ 3.
Zasady Konkursu


1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 27.05.2024 do 14.06.2024 roku wysłać na adres konkurs@ja-pieczarka.pl e-mail z propozycją przepisu kulinarnego oraz danymi osobowymi (imię lub nick i kontaktowy adres e-mailowy). Obowiązkowym składnikiem przepisu są pieczarki. Przepis powinien zawierać precyzyjnie określoną listę składników, sposób przygotowania dania.

2. Uczestnik  przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż wysyłany przez niego przepis kulinarny jak i ewentualna fotografia jest dziełem jego autorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631).


3. Poprzez przesłanie przepisu oraz jego fotografii Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na publikację przesłanego przepisu wraz ze zdjęciem przez Organizatora na stronie internetowej www.ja-pieczarka.pl, facebookowej stronie pokrewnej www.facebook.com/japieczarka oraz na innych serwisach wydawanych przez Organizatora również na takich, które nie są bezpośrednio z Konkursem związane.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę przepisów konkursowych.

5. Po przesłaniu przepisu konkursowego Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

§ 4.
Zasady wyłaniania zwycięzców


1. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez jury tylko Uczestnikom, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. W skład jury wchodzi trzech pracowników Organizatora.

3. Po zakończeniu Konkursu jury wyłoni pięciu zwycięzców. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody określone w § 5 Regulaminu.

4. Kryteria oceny:
a. Estetyka i kompozycja fotografii: Zdjęcie potrawy powinno być autorskie, estetyczne, dobrze skomponowane.
b. Kreatywność i oryginalność: Ocenimy innowacyjność w doborze składników, pomysłowość potrawy.
c. Opis potrawy: Opis powinien być autorski, ciekawy, zachęcający do samodzielnego stworzenia potrawy, poprawny językowo, zwięzły.
d. Zgodność z tematem: Zdjęcie i opis potrawy powinny jednoznacznie odnosić się do tematu zadania – dań, w których występują pieczarki.

5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 17.06.2024

6. Każdy z wyłonionych zwycięzców otrzyma maila informującego o nagrodzeniu przepisu. Zwycięzcy zostaną również ogłoszeni na stronie internetowej oraz stronie facebookowej Organizatora.


§ 5.
Nagrody


1. Nagrodami w Konkursie dla Uczestników, których przepisy zostaną wyróżnione są:
- 3 książki "Pieczarki i grzyby leśne. Sekrety polskiej kuchni",                                                    - 2 krajalnice do pieczarek.

2. Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane na koszt Organizatora. Termin oraz sposób dostawy ustala Organizator. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Uczestnika poprzez e-mailowy kontakt Organizatorów ze zwycięzcami.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej w § 5. Ust. 1. Regulaminu, bez możliwości zamiany na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.

4. Uczestnik nie może przenieść praw do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje w dyspozycji  Organizatora.

6. Zwycięzcy po powiadomieniu o wygranej mają czas 7 dni ma przesłanie adresu do wysłania nagrody. W przypadku braku odpowiedzi nagroda przechodzi na uczestnika, który zajął kolejne miejsce.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej oraz wysłanej nagrody wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu adresu, adresu e-mail, nr telefonu.


§ 6.
Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje (wraz z uzasadnieniem) i zastrzeżenia dotyczące Konkursu można składać drogą e-mailową na adres konkurs@ja-pieczarka.pl nie później niż do 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Po upłynięciu danego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez jury, które wyłoniło zwycięzców.

3. Odpowiedź będzie przekazana e-mailem do zgłaszającego reklamację.

4. Decyzja Komisji jest ostateczna.


§ 7.
Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a) niedoręczenie Uczestnikowi Nagrody, które jest spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych do wysyłki lub błędne podanie danych,
b) świadczone usługi przez firmę, która dostarczy nagrody.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.ja-pieczarka.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu w przypadku istotnych zdarzeń, które mają wpływ na organizowanie Konkursu.


§ 8.

Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych (SBGU), z siedzibą w Skierniewicach, ul. Rybickiego 15/17 – zwane dalej dalej jako: „my”, „Administrator”).

2. Zakres danych osobowych i źródło ich pozyskania.

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy dokonujesz zgłoszenia do konkursu pod nazwą „Pieczarki smakują, pieczarki inspirują” (dalej jako: „Konkurs”). Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do oznaczenia Twojej tożsamości i umożliwienia nam kontaktu z Tobą w sprawach związanych z prowadzonym Konkursem. W przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia sprawy oraz udzielenia Ci na nią odpowiedzi. Administrator przetwarza więc imię, nazwisko, numer telefonu (ew. adres e-mail), a w przypadku osób składających reklamacje może także przetwarzać adres e-mail i adres korespondencyjny.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz podjęcie wszelkich działań z tym związanych, w szczególności w zakresie: przyjmowania i oceny zgłoszeń i prac konkursowych, przygotowania materiałów konkursowych oraz informacji o przebiegu Konkursu do publikacji w ramach serwisów internetowych wraz z informacjami o kandydatach (w tym z podaniem danych uczestnika w zakresie wskazanym w Regulaminie) oraz informacji o wykonanej pracy konkursowej, umożliwienie bieżącego kontaktu pomiędzy Organizatorem a uczestnikami we wszelkich sprawach związanych z Konkursem, wydanie nagrody laureatom w sposób określony w Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa, zawierana poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu rozpatrywania Twoich zapytań i reklamacji, jak również dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności zapewnienia prawidłowej obsługi skarg i reklamacji, a także dochodzenia naszych praw i obrony naszych interesów. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu przez nas działań marketingowych i promujących naszą działalność. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

4. Dobrowolność podania danych osobowych.

Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

5. Odbiorcy danych osobowych.

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

- podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) tj. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.

6. Transfer danych poza EOG.

W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (co może mieć miejsce w szczególności w ramach korzystania przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT), zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

8. Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane co do zasady przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, określony w Kodeksie cywilnym. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

9. Pouczenie o przysługujących prawach.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień. Posiadasz prawo do:
- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania


- wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód

- przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody. Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: konkurs@ja-pieczarka.pl . Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Punkt kontaktowy

Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej. Kontakt z nami możliwy jest drogą mailową na adres: konkurs@ja-pieczarka.pl

W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu, Twoje imię i nazwisko. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.